Luyện tập về trạng từ phủ định


"Very _______ see that type of heroism again", bạn sẽ điền "rarely will people" hay "rarely people will" vào chỗ trống trong câu trên?

source https://vnexpress.net/luyen-tap-ve-trang-tu-phu-dinh-4106209.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này