Luyện tập về thời của động từ


"We recently _____ our website ", bạn sẽ điền "have renewed" hay "is renewing" để điền vào chỗ trống trong câu trên?

source https://vnexpress.net/luyen-tap-ve-thoi-cua-dong-tu-4097845.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này