Bài tập chọn từ loại


"The tiger is in danger of ____". Bạn cần điền tính từ "extinct" hay danh từ "extinction" vào chỗ trống trong câu?

source https://vnexpress.net/bai-tap-chon-tu-loai-4083275.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này