Veteran doctors step up as Covid-19 fight intensifies


Doctor Nguyen Thi Khuyen has become a familiar face and smile in Lien Mac Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi.

source https://e.vnexpress.net/news/news/veteran-doctors-step-up-as-covid-19-fight-intensifies-4072417.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này